مجموعه هوشلند،برگزار می کند...
کارگاه آشنایی با هوش و استعداد تحلیلی ویژه پایه چهارم و پنجم ابتدایی با حضور مولف کتاب های هوش و استعداد تحلیلی مبتکران و گاج ، خانم مهندس مریم برجی اصفهانی

با دقت و کامل وارد نمایید
با دقت و کامل وارد نمایید
با دقت و کامل وارد نمایید